WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 34 toeschouwers online.

Nieuws

Algemene ledenvergadering 2021

Op maandag 22 februari 2021 werd alsnog de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Jaarlijks wordt de ALV ieder seizoen in de maand november gehouden. Dit seizoen is echter alles anders.

De ALV kon door de Coronacrisis dit jaar helaas niet door de leden fysiek worden bijgewoond. Het bestuur had daarom besloten om de ALV dit jaar digitaal te houden. Alle leden konden vooraf de stukken opvragen en eventueel schriftelijk vragen stellen.

Traditiegetrouw werd voor aanvang van de vergadering stil gestaan bij de leden en vrijwilligers die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen.

Na de bestuursmededelingen en het verslag van de secretaris  werden de notulen van de vorige ALV vastgesteld. Vervolgens werden de financiële stukken behandeld. De penningmeester gaf een toelichting op het jaarverslag.
Door de ondersteuning van de overheid hebben wij het seizoen 2019-2020 gelukkig nog met een klein financieel voordeel kunnen afsluiten. Voor het huidige seizoen ziet het er echter niet rooskleurig uit.
De sluiting van de kantine zal dit seizoen een groot begrotingstekort opleveren. Hoe groot deze precies zal zijn, is nu nog niet bekend.

De leden Simon Voet en Erik Goudt werden op het laatste moment bereid gevonden om deel uit te maken van de kascontrolecommissie. De kascommissie heeft aan het bestuur een aantal kritische vragen gesteld die door het bestuur konden worden beantwoord. 
Nadat alle vragen waren beantwoord, werd door de leden het financieel jaarverslag door de leden goedgekeurd.

Onze secretaris was aftredend en heeft gelukkig aangegeven dat hij opnieuw een termijn van 3 jaar de functie van secretaris op zich wilde nemen.

Tijdens de rondvraag werden de door de leden gestelde vragen beantwoord door het bestuur.

Vervolgens was het tijd om af te sluiten zodat iedereen op tijd thuis kon zijn voordat de avondklok in zou gaan.

De voorzitter feliciteerde de secretaris met zijn benoeming voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Dénis krijgt vervolgens namens het bestuur een attentie. Dan neemt de voorzitter afscheid van de notulist van het bestuur: Jan Mol. Jan heeft jarenlang deze functie heeft vervuld en had al aan het begin van het seizoen aangegeven om tijdens de ALV te stoppen met deze functie.
Ook Jan krijgt namens de vereniging een attentie. Hiermee kan Jan zijn memoires op papier zetten.

Afsluitend bedankt voorzitter alle (digitaal) aanwezige leden en spreekt de wens uit om elkaar weer snel in goede gezondheid op de Stoofwei te kunnen ontmoeten.

Bestuur VCK