WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 28 toeschouwers online.

Vereniging

Lidmaatschap

U kunt zich aanmelden als lid via de ledenadministratie middels het invullen van het 'Aanmeldingsformulier'. Het lidmaatschap van VCK wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zonder tegenbericht gaat uw lidmaatschap automatisch over naar de volgende jaargang. Deze start 1 juli van ieder jaar. Wanneer u uiterlijk 1 oktober uw contributie niet hebt voldaan, worden u uw rechten ontzegd: geen verdere deelname aan trainingen en wedstrijden, geen gratis entree etc.

Opzegging van het lidmaatschap door een VCK lid dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Er geldt een opzeggingstermijn van één maand. De contributie van het lopende jaar blijft het lid verschuldigd.

Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap, met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen, eindigt aan het eind van het volgende boekjaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 juni!

Als aspirant-lid van 16 jaar of ouder dient u een duidelijk leesbare kopie van een officieel identiteitsbewijs te overleggen: paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning. Geen scootercertificaat!

Ledenadministratie:

W.S.J. Bommeljé
Gerbrandystraat 63
4384 NC Vlissingen

Email: ledenadministratie@vck-koudekerke.nl

Leeftijdsgrens

De leeftijdsgrens bij aanmelding bij VCK is vijf jaar. Kandidaatleden die jarig zijn voor 1 oktober worden bij aanvang van de competitie ingedeeld in een team. Na 1 oktober wordt een kandidaatlid ingedeeld als de leeftijd van vijf jaar is bereikt.

Jeugdleden

Nieuwe jeugdleden mogen gedurende een proefperiode van drie weken meetrainen. Worden ze daarna als lid aangemeld, dan worden ze door de jeugdcommissie op basis van leeftijd en volgorde van aanmelding in een team ingedeeld.

Leeftijdscategorieën

Hieronder kunt u zien in welke leeftijdscategorie een speler ingedeeld kan worden in seizoen 2018-2019.
JO = Jeugd Onder, MO = Meiden Onder.

Geboren in: Categorie:   Geboren in: Categorie:  
1998 Senioren   2006 JO13 / MO13 Pupillen
1999 JO20 Senioren 1e jaars 2007 JO12  
2000 JO19 / MO19 Junioren 2008 JO11  
2001 JO18   2009 JO10  
2002 JO17 / MO17   2010 JO9  
2003 JO16   2011 JO8  
2004 JO15 / MO15   2012 JO7 Mini's
2005 JO14   2013 JO6  

Senioren

Nieuwe leden worden geacht hun keuze vooraf te hebben afgewogen.

Overschrijving

Indien u in 1 van de 3 voorafgaande jaren aan uw aanmelding lid bent geweest van een andere vereniging, is er sprake van overschrijving.

Als jeugdlid t/m onder 13 kan moeiteloos van club gewisseld worden. Meld u af bij de oude vereniging, heeft u aan alle (financiële) verplichtingen voldaan, kunt u zich aanmelden bij VCK door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier

Senioren t/m onder 14: een verzoek tot overschrijving dient uiterlijk 15 juni te worden ingediend voor het daaropvolgende seizoen. Meld u af bij de oude vereniging, heeft u aan alle (financiële) verplichtingen voldaan, kunt u zich aanmelden bij VCK door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier.

Voor B-categorie spelers worden verzoeken het gehele jaar door behandeld, mits er overeenstemming is met de te verlaten club.

Voor A-categorie spelers worden verzoeken na deze datum behandeld als zijnde een verzoek om dispensatie. Verzoeken tussen 15 juni en 31 augustus worden per 1 september verleend, mits er overeenstemming is met de te verlaten club. Bij verzoeken na 31 augustus is de speler bij overeenstemming per 1 februari van het daaropvolgende jaar speelgerechtigd. Bereikt een verzoek de KNVB na de 1e vrijdag van maart, dan wordt overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende voorwaarde dat de speler in dat seizoen niet mag deelnemen aan bindende wedstrijden.

Dispensatie

Hiervoor gelden een aantal dispensatiecriteria, waarbij u tot categorie A of B behoort:

CATEGORIE A
- mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m 7e klasse
- mannen veldvoetbal res. Hoofdklasse t/m res. 3e klasse
- A,- B- en C-junioren veldvoetbal eredivisie t/m hoofdklasse.

Dispensatiecriteria:
- gewijzigde woonomstandigheden (bijvoegen: een uittreksel uit het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente).
- gewijzigde werkomstandigheden (bijvoegen: een kopie van de nieuwe arbeidsovereenkomst plus een kopie van inschrijving bij de bedrijfsvereniging waarbij de nieuwe werkgever is aangesloten).
- gewijzigde studieomstandigheden (bijvoegen: bewijs van uitschrijving bij oude of inschrijving bij nieuwe
studierichting).
- door een arts erkende gewijzigde lichamelijke of psychische omstandigheden. (bijvoegen: duidelijke uiteenzetting en evt. verklaring).

Algemene voorwaarden:
- de veranderde omstandigheden waren voor 15 juni niet te voorzien en spelen voor de oude vereniging is onmogelijk geworden.
- de omstandigheden mogen niet worden gecreëerd om een overschrijving mogelijk te maken.
- senioren-verzoeken nà 15 juni mogen per 1 september deelnemen aan KNVB wedstrijden.
- senioren-verzoeken nà 1 september mogen per 1 februari deelnemen aan KNVB wedstrijden.

CATEGORIE B
- spelers die regulier uitkomen in teams die ingedeeld zijn in alle overige klassen

Dispensatiecriteria:
- de te verlaten vereniging gaat akkoord met overschrijving;
- u toont aan dat u behoort tot categorie B en komt in het lopende seizoen niet uit in categorie A.
- indien de te verlaten vereniging niet akkoord gaat kan dispensatie verleend worden indien u voldoet aan één criterium en de voorwaarden van categorie A.

Bij dispensatie of tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de contributie plaats vinden.